TENNISVERENIGING DE MARKE KOEKANGE

Accommodatie : De Meidoorn 1, 7958 NB Koekange

Secretariaat : Langedijk 9, 7958 PJ Koekange

Bank : 3418.55.936 Rabobank

 

AANMELDINGSFORMULIER (per persoon een formulier)

Hierbij meld ik mij aan als lid van tennisvereniging De Marke te Koekange

Datum : ……………………

Achternaam : ……………………………………………….…………

Voorletters : ………………

Roepnaam : ……………………………

Adres : ……………………………………….……….….……

Postcode : ………………

Woonplaats : ……………………………………...………..………

Telefoon vast : ……………………………

Telefoon mobiel : ……………………………

Geboortedatum : ……………………………

E-mail adres

 

(t.b.v.clubnieuws) : …………………….…....….@…………….………

(evt.)

Speelsterkte : ………………

(evt.)

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan tennis-vereniging De Marke om van zijn/haar bank/girorekening bedragen af te schrijven ter inning van de contributie.

Bank- of girorekening : ……………………………………

Rekeninghouder : ……………………………………

Handtekening : …………………………………………………………….

Bondsnummer : ………………

(van ouder of voogd,indien jonger dan 18 jaar)

Ingevuld en ondertekend retour naar:

Henk Keizer, Langedijk 9, 7958 PJ Koekange, tel. 0522-451773

(scannen en mailen naar henk_keizer@planet.nl mag ook)